fokregelement

Dit Fokreglement is geldig vanaf 1 februari 2014

1. Algemeen:

1.1 Dit reglement voor de NMBTC, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Miniatuur Bull Terriër zoals deze zijn verwoordt in de statuten in het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 06-04-2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaats vinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2 Dit verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de miniatuur bull terriër.

1.3 Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet va de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreken blijft.

1.4 Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgesteld in het Huishoudelijk Regelement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5 Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6 Inschrijven van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch regelement.

2. FOKREGELS:

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1 Een teef mag niet worden gedekt door:

 • Haar grootvader
 • Haar vader
 • Haar broer
 • Haar zoon
 • Haar kleinzoon

Pups voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1I KR).Het is niet toegestaan om een teef of reu te gebruiken, welke voor meer dan 50% bloedlijnen voert, die voortkomen uit de Standaard Bull Terriër (=Interbreed).

2.2 Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan
2.2.1 Mits beide DNA PLL vrij zijn en/of geen van de twee interbreed.

Leeftijd Reu:

2.3 De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn. Daarbij dient te zijn voldaan aan de testen volgens artikel 4.2 en 4.3

2.3.1. Voor deze reuen moeten deze testen nogmaals ingeleverd worden wanneer zij de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt.

2.4 Aantal dekkingen:
De reu, mits DNA PLL vrij en geen interbreed, mag maximaal 5 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 35 dekkingen gedurende zijn leven.

Voor DNA PLL dragers en/of interbreeds moet vooraf schriftelijk toestemming gegeven worden door het bestuur van de NMBTC, waarbij elke aanvraag individueel beoordeeld zal worden.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een "dekking".

2.5 Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten voor de fokkerij.

2.6 Gebruik buitenlandse dekreuen:
Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar niet in elk land de zelfde regels en/of normen worden gehanteerd, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde artikel III.21 lid 2 KR.
De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.
Waarbij de originele meegebrachte verplichte testresultaten, van de reu door de eigenaar van de teef "gekopieerd" worden.

*Er mag uitsluitend een kopie gemaakt worden van de originele testresultaten.

3. WELZIJN:
3.1 Een teef, mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.

3.2 Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.

3.3 Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4 Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar 4e nest is geboren.

3.4.1 Een teef mag niet meer worden gedekt nadat zij een totaal van 20 pups heeft geworpen.

3.5 Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. GEZONDHEIDSREGELS:
4.1 Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaats vinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2 Verplicht screeningsonderzoek:
Op basis van de wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
Hartafwijkingen d.m.v. doppler test (Mistralis Insufficiëntie, Aortastenose)
Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:
Nieren: SDMA 1x per 2 jaar bij een dekking (bloedtest). UPC dient voor elke dekking plaats te vinden (urine test).
PLL (Primaire Lens Luxatie): middels een DNA test. Wanneer beide ouderdieren vrij (PLL) zijn en de afstamming middels DNA onderzoek is bevestigd, hoeft voor dat dier deze test niet uitgevoerd te worden.

4.3 Aandoeningen:
Met honden die lijden aan hartafwijkingen of nieraandoening (4.2) en één of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
DNA PLL (Primaire Lens Luxatie) 'At Risk" en PLL lijders.
Erfelijke huidaandoeningen, elke , voor zover vastgesteld door een dierenarts.
Patella Luxatie (zichtbare aandoening: wanneer een hond ervan verdacht wordt, is een verplicht onderzoek noodzakelijk, waarbij de uitslag van de dierenarts bindend is).

4.3.1 Dekkingen tussen interbreed X interbreed zijn niet toegestaan. (Interbreed = kruising tussen Standaard Bull Terriër X Miniatuur Bull Terriër)

 • Dekkingen tussen DNA PLL (Primaire Lens Luxatie) vrije honden en dragers is uitsluitend toegestaan als deze drager een kind is van een combinatie DNA PLL vrij X drager.
 • Van deze nakomelingen mogen uitsluitend de DNA PLL vrije ingezet worden voor de verdere fokkerij.
 • Interbreed * die tevens DNA PLL drager is.
 • In geen geval mag een nakomeling van een DNA PLL "At Risk" ingezet worden voor de fokkerij.

4.4 Diskwalificerende fouten: Zijn niet van toepassing.

5. GEDRAGSREGELS:

5.1 Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de ras standaard zijn beschreven.

5.2Voor dit ras is een verplichte karaktertest niet van toepassing. Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

6 WERKGESCHIKTHEID:

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS:

7.1 Kwalificatie:
Beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deel genomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal een kwalificatie M op elke expositie te hebben behaald.

7.1.1 Bij vorig lid 7.1 geldt dat beide ouderdieren tevens goed gedrag op de expositie hebben behaald waarbij de hoogte (officieel gemeten) nimmer boven de 41 cm mag komen.

7.2 Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8 REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS:

8.1 Ontwormen en enten:
De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens de gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2 Aflevering pups:
De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.2.1 Bij de aflevering dient de fokker een formulier in tweevoud te overhandigen, waarin nogmaals duidelijk de dan bekende erfelijke afwijkingen beschreven staan en kopieen van de testresultaten van beide oudedieren, waarbij een door de koper getekende kopie voor de administratie van de fokker bestemd is.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN:

9.1 Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treed.

9.2 Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement gebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3 In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gedient. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leven van de vereniging gecommuniceerd.

10. INWERKINGTREDING:

10.1 Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII5 + 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse miniatuur Bull Terriër Club (NMBTC). ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Elke fokker fokt onder eigen verantwoordelijkheid en zal zich houden aan de regels zoals omschreven bij de Raad van Beheer en de NMBTC.

Om de registratie te vergemakkelijken worden de fokkers verplicht een kennelnaam te laten registreren bij de Raad van Beheer. Echter wanneer het gaat o een eenmalig nestje kan hiervoor dispensatie aangevraagd worden. Dit dient wel vroeg tijdig te gebeuren, de gestelde termijn is 2 maanden voor de geplande dekking. Het besluit zal per post of e-mail meegedeeld worden. Wanneer men een tweede nestje plant is de registratie van een kennelnaam verplicht voordat de tweede dekking heeft plaatsgevonden.

In geval van calamiteiten zoals het uitbreken van andere erfelijke afwijkingen binnen het ras van de Miniatuur Bull Terriër, kan dit fok regelement zodanig aangepast worden, dat het de voortzetting van een gezonde populatie waarborgt, door honden met andere dan hier genoemde ziektes uit te sluiten vah het fokprogramma. Die regels gaan dan in op het moment dat deze zijn rondgestuurd per post of e-mail eb goedgekeurd door de leden. De termijn waarin dit geschiedt hangt af van de ernst van de situatie. Hiervoor hoeft geen BLV te worden belegd.

Bij twijfel over de intentie van ouderdieren, kan door de NMBTC een DNA profiel gevraagd worden. Kosten hiervan zijn voor de fokker wanneer blijkt dat dit terecht was en voor de club wanneer het onterecht was.

Bij twijfel over de juiste interpretatie van een van deze regels dient vooraf informatie gevraagd te worden bij één van de bestuursleden, deze zullen desgevraagd per omgaande uitvoerige informatie toezenden over de vraagstelling.

Wanneer een erfelijke afwijking (nieuw of reeds bekend) zich openbaart bij een hond van één van de leden, zal deze direct het bestuur daarvan in kennis stellen. Een plan van aanpak zal samen met de betreffende fokker/eigenaar worden opgesteld om dit zo snel mogelijk in te dammen en zo de schade beperkt te houden.

Mededelingen worden geacht juist en waar te zijn als ze rechtstreeks komen van de eigenaar of fokker van de hond en worden pas daarna gepubliceerd. Alle mededelingen/resultaten betreffende de gezondheid van het ras worden vermeld in het clubblad, waar het erfelijke afwijkingen betreft.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

* Wanneer er aanpassingen gemaakt worden opgelegd door het ministerie of Raad van Beheer, zullen de regels aangepast worden zonder dat daarvoor een ledenvergadering belegd hoeft te worden.

Extra regels voor dekreuen:

Voor alle op de lijst geplaatste dekreuen zijn de volgende gegevens ingeleverd bij het NMBTC:

 • DNA-PLL test
 • Hart Doppler test (hond was minimaal 12 maanden)
 • Nier testen: SDMA (bloed) en UPC (unrine of bloed) (hond was minimaal 12 maanden)
 • Keurrapport van een erkende CAC (IB) show c.q. aankeuringdag, waarbij de officiele hoogte gemeten is (max 41 cm) en vermeld staat dat het gedrag t.o.v. de keurmeester en andere honden volgens de rasstandaard is.*

In uitzonderlijke gevallen kan dispensatie worden verleend wanneer het bestuur van mening is dat de bloedlijnen het ras verbeteren.


Van een bij het NMBTC aangesloten fokker wordt verwacht dat men geen advertentie(s) plaatst op Marktplaats, Speurders, enz, om de pups te verkopen. Daar op deze internet verkooppagina's hoofdzakelijk pups worden aangeboden en verkocht uit broodfok en malafide hondenpraktijken. De NMBTC wil hier absoluut niet mee geassocieerd of in verband gebracht worden.